Evästeet

Kylmäsillan laskentaesimerkki

Laskentaesimerkkinä on kuvan 23 mukainen parvekelaatan liitos välipohjalaattaan. Liitos on toteutettu Schöck Isokorb® KXT eriste-elementillä.

Kuva 22. Parvekelaatan (vasemmalla) liitos välipohjalaattaan (oikealla) käyttäen Isokorb® KXT65-CV35-V8-h250-REI120 eriste-elementtiä.

Rakenneliitoksen yksityiskohtia on laskennassa yksinkertaistettu (kuva 23) käyttäen hyväksi elementille ilmoitettua ekvivalenttista lämmönjohtavuutta λeq = 0,131 W/ mK, jota sovelletaan eriste-elementin kokoiselle kappaleelle.

Kuva 23. Yksinkertaistettu rakenne kylmäsillan laskentaa varten. Eriste-elementti Isokorb® KXT65-CV35-V8-h250-REI120 on korvattu eristeosan kokoisella (250 mm x 120 mm) suorakaiteella, jonka lämmönjohtavuus on λeq = 0,131 W/mK.

Kylmäsillan viivamainen lisäkonduktanssi Ψ saadaan laskemalla lämpövirta riittävän suurelta seinäalueelta kylmäsillan ympäriltä ja vähentämällä siitä samankokoisen häiriöttömän seinän lämpövirta käyttämällä seinän U-arvoa, kuten edellä luvussa "Lisäkonduktanssit Ψ ja Χ" on esitettiin. Tässä tapauksessa laskenta-alueen korkeudeksi valitaan 4 metriä ja leveydeksi 1 metri. Pintavastukset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Rakenteen lämpövirta on laskettu 3-ulotteisella ohjelmalla, jonka tuloksena saadaan lämpövirta 0,769 W/mK lämpötilaeron astetta kohti ja liitoksen leveyttä kohti. Kun häiriöttömän seinän lämpövirta on 0,576 W/mK, tulee kylmäsillan viivamaiseksi lisäkonduktanssiksi Ψ näiden erotuksena 0,193 W/mK. Kuvassa 24 on vielä havainnollistettu laskennan periaate.

Kuva 24. Laskentaa varten yksinkertaistettu rakenne (vasemmalla) ja vertailurakenteena oleva häiriötön seinä (oikealla) yhden metrin levyisinä. Liitoksen kylmäsilta-arvo ψ saadaan näiden kahden rakenteen lämpövirtojen erotuksena.

Lasketaan vielä sisäpinnan lämpötila ja lämpötilakerroin fRsi, joka kuvaa kylmän pinnan homehtumisriskiä. Valitaan ulkolämpötilaksi Suomen ilmastoa ajatellen -20 °C ja sisälämpötilaksi 20 °C. Pintalämpötilan laskennassa käytetään standardin EN ISO 13788 mukaisesti pintavastusta Rsi=0,25 m²K/W, koska homeen kannalta pahimmissa nurkkakohdissa pintalämmönsiirto on heikkoa. Laskettu lämpötilajakautuma liitoksen läheisyydessä on kuvassa 25.

Kuva 25. Liitoksen lämpötilajakautuma. Alin pintalämpötila lattian rajassa on 17,5 °C.

Alimmasta sisäpinnan lämpötilasta 17,5 °C saadaan lämpötilakertoimeksi fRsi= (17,7+20)/(20+20)= 0,94, mikä on Suomenkin ilmastossa turvallisen suuri homeriskin kannalta. Alla olevaan taulukkoon on vielä koottu laskennan tulokset.

Schöck Isokorb® eriste-elementtien λeq-arvot löytyvät Schöck Isokorb® käyttöohjeesta tai osoitteesta www.schoeck.fi.